Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST)

Przedstawiamy przygotowane Szczegółowe Specyfikacje Techniczne zastosowania produktów quick-mix dla wybranych zakresów prac budowlanych. Niżej wyjaśnienie i informacje dlaczego warto skorzystać z naszych dokumentów w ramach prowadzonych projektów.

 Dostosowywanie przepisów prawa obowiązującego w naszym kraju do wymogów ustawodawstwa Unii Europejskiej zaowocowało między innymi ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177) w art. 31 ust 1 podano: „Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych”.


Prawidłowo wykonane specyfikacje techniczne stanowią opracowanie zawierające  zbiór wymagań, które są niezbędne do określenia:

  • standardu wykonania robót,
  • sposobu wykonania robót,
  • właściwości materiałów,
  • oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót

Specyfikacje techniczne mają umożliwić oferentom przygotowanie prawidłowych pod względem organizacyjnym, rzeczowym i cenowym ofert, które będą w pełni odpowiadały wymaganiom zamawiającego. Specyfikacje techniczne ułatwiają inspektorom nadzoru inwestorskiego egzekwowanie prawidłowego wykonania robót budowlanych. Powinny również ograniczyć ilość sporów między wykonawcą, a inspektorem nadzoru.


Specyfikacje techniczne dla budowy w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane powinny składać się z dwóch części:

  • specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - część ogólna
  • szczegółowych specyfikacji technicznych ( w skrócie SST)


Ustawodawca zaleca, aby specyfikacje techniczne były opracowywane przez jednostkę, która sporządziła dokumentację techniczną. Nakłada to na projektanta wiele dodatkowych obowiązków. Wychodząc naprzeciw potrzebom projektantów firma quick-mix sp. o.o. opracowała zbiór SST na wybrane rodzaje robót budowlanych zarówno dla obiektów nowych jak i remontowanych.